شعار سال
 
 شهین باهر
دکتر ایرج شهین باهر
شهردار کلانشهر تبریز 
 
 عزتی
 دکتر محمد عزتی
معاون شهرسازی ومعماری
 
 شهرسازی
 
 راهنمای ارسال گزارشات مرحله ای
 
 دستورالعمل نماهای شهری
 
 
 
 تصدیق گواهی
 
 نظام پیشنهادات
 
تاریخ : چهارشنبه 25 فروردين 1400     |     کد : 560

دهمین جلسه کمیته راهبردی کمیسیون های متمرکز ماده صد شهرداری تبریز برگزار گردید

بررسی و اتخاذ تصمیم درخصوص اجرای طرح رندمی پرونده های ماده صد در جلسات کمیسیون هادهمین جلسه کمیته راهبردی کمیسیون های متمرکز ماده صد شهرداری تبریز با حضور تمام اعضاء در محل دفتر مدیریت کمیسیون های ماده صد مرکز برگزار گردید. در این جلسه نسبت به ارائه گزارش عملکرد سال قبل کمیسیون ها و طرح ها و برنامه های اجرا شده اقدام گردید و در ادامه جلسه با توجه به توضیحات ارایه شده از نحوه و چگونگی بخش تصادفی پرونده های ماده صد بین کمیسیون ها و شیوه و الزامات حاکم بر این روش که نیازمند زیرساخت های فنی و ارتباطی مناسب همراه با پشتیبانی نرم افزاری و سخت افزاری لازم می باشد، مقرر گردید جهت بررسی زیرساخت های مورد نیاز و برقراری پشتیبانی های لازم برای اجرای این طرح با حضور شهردار محترم و معاونین مربوطه جلسه ای تشکیل گردد. در این جلسه رئیس اداره اجرای احکام شهرداری مرکز نیز نسبت به تشریح اقدامات صورت گرفته در اجرای آراء صادره قطعی شده و پیگیری امور مربوطه  از شهرداریهای مناطق اقدام نمودند که در این خصوص مقرر گردید تا مشکلات و موانع این طرح نیزمشخص تا اقدامات لازم در این ارتباط صورت گیرد.


PDF چاپ چاپ