شعار سال
 
 شهین باهر
دکتر ایرج شهین باهر
شهردار کلانشهر تبریز 
 
 عزتی
 دکتر محمد عزتی
معاون شهرسازی ومعماری
 
 شهرسازی
 
 راهنمای ارسال گزارشات مرحله ای
 
 دستورالعمل نماهای شهری
 
 Covid 19
 
 تصدیق گواهی
 
 نظام پیشنهادات
 
تاریخ : شنبه 29 آذر 1399     |     کد : 540

طرح تفصیلی موضعی خلجان

پیرو الحاق تعدادی از روستاهای واقع در حریم شهر تبریز به محدوده شهر، به استناد مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و متعاقب آن حذف کد آبادی روستای خلجان،  طرح تفصیلی موضعی برای روستای مذکور تهیه و پس از طی مراحل بررسی کارشناسی در جلسات کمیته کار، نهایتاً به تصویب کمیسیون ماده پنج رسیده و جهت اجرا به شهرداری منطقه هفت ابلاغ گردید.


   


PDF چاپ چاپ