شعار سال
 
 شهین باهر
دکتر ایرج شهین باهر
شهردار کلانشهر تبریز 
 
 عزتی
 دکتر محمد عزتی
معاون شهرسازی ومعماری
 
 شهرسازی
 
 راهنمای ارسال گزارشات مرحله ای

 
 دستورالعمل نماهای شهری
 
 تصدیق گواهی
 
تاریخ : سه شنبه 4 تير 1398     |     کد : 449

نشست تخصصی بررسی فرصتهای پیوستن تبریز به ابتکار شهرهای دوستدار کودک به روایت تصویر

نشست تخصصی بررسی فرصتهای پیوستن تبریز به ابتکار شهرهای دوستدار کودک به روایت تصویر: 
 


آلبوم تصاویرنشست تخصصی بررسی فرصتهای پیوستن تبریز به ابتکار شهرهای دوستدار کودک به روایت تصویر

نشست تخصصی شهرهای دوستدار کودک - 00
نشست تخصصی شهرهای دوستدار کودک - 01
نشست تخصصی شهرهای دوستدار کودک - 02
نشست تخصصی شهرهای دوستدار کودک - 03
نشست تخصصی شهرهای دوستدار کودک - 04
نشست تخصصی شهرهای دوستدار کودک - 05
نشست تخصصی شهرهای دوستدار کودک - 06
نشست تخصصی شهرهای دوستدار کودک - 07
نشست تخصصی شهرهای دوستدار کودک - 08
نشست تخصصی شهرهای دوستدار کودک - 09
نشست تخصصی شهرهای دوستدار کودک - 10
نشست تخصصی شهرهای دوستدار کودک - 11
نشست تخصصی شهرهای دوستدار کودک - 12
نشست تخصصی شهرهای دوستدار کودک - 13
نشست تخصصی شهرهای دوستدار کودک - 14
نشست تخصصی شهرهای دوستدار کودک - 15
نشست تخصصی شهرهای دوستدار کودک - 16
نشست تخصصی شهرهای دوستدار کودک - 17
نشست تخصصی شهرهای دوستدار کودک - 18
نشست تخصصی شهرهای دوستدار کودک - 19
نشست تخصصی شهرهای دوستدار کودک - 20
نشست تخصصی شهرهای دوستدار کودک - 21
نشست تخصصی شهرهای دوستدار کودک - 22
نشست تخصصی شهرهای دوستدار کودک - 23
نشست تخصصی شهرهای دوستدار کودک - 24
نشست تخصصی شهرهای دوستدار کودک - 25
نشست تخصصی شهرهای دوستدار کودک - 26
نشست تخصصی شهرهای دوستدار کودک - 27
نشست تخصصی شهرهای دوستدار کودک - 28
نشست تخصصی شهرهای دوستدار کودک - 29
نشست تخصصی شهرهای دوستدار کودک - 30
نشست تخصصی شهرهای دوستدار کودک - 31
نشست تخصصی شهرهای دوستدار کودک - 32
نشست تخصصی شهرهای دوستدار کودک - 33
نشست تخصصی شهرهای دوستدار کودک - 34
نشست تخصصی شهرهای دوستدار کودک - 35
نشست تخصصی شهرهای دوستدار کودک - 36
نشست تخصصی شهرهای دوستدار کودک - 37
ساناز نجدپور