شعار سال
 
 شهین باهر
دکتر ایرج شهین باهر
شهردار کلانشهر تبریز 
 
 عزتی
 دکتر محمد عزتی
معاون شهرسازی ومعماری
 
 شهرسازی
 
 راهنمای ارسال گزارشات مرحله ای

 
 دستورالعمل نماهای شهری
 
 مسابقه تهران شفاف
 
 تصدیق گواهی
 
 نظام پیشنهادات
 
تاریخ : سه شنبه 4 تير 1398     |     کد : 449

نشست تخصصی بررسی فرصتهای پیوستن تبریز به ابتکار شهرهای دوستدار کودک به روایت تصویر

نشست تخصصی بررسی فرصتهای پیوستن تبریز به ابتکار شهرهای دوستدار کودک به روایت تصویر: 
 


آلبوم تصاویرنشست تخصصی بررسی فرصتهای پیوستن تبریز به ابتکار شهرهای دوستدار کودک به روایت تصویر

نشست تخصصی شهرهای دوستدار کودک - 00
نشست تخصصی شهرهای دوستدار کودک - 01
نشست تخصصی شهرهای دوستدار کودک - 02
نشست تخصصی شهرهای دوستدار کودک - 03
نشست تخصصی شهرهای دوستدار کودک - 04
نشست تخصصی شهرهای دوستدار کودک - 05
نشست تخصصی شهرهای دوستدار کودک - 06
نشست تخصصی شهرهای دوستدار کودک - 07
نشست تخصصی شهرهای دوستدار کودک - 08
نشست تخصصی شهرهای دوستدار کودک - 09
نشست تخصصی شهرهای دوستدار کودک - 10
نشست تخصصی شهرهای دوستدار کودک - 11
نشست تخصصی شهرهای دوستدار کودک - 12
نشست تخصصی شهرهای دوستدار کودک - 13
نشست تخصصی شهرهای دوستدار کودک - 14
نشست تخصصی شهرهای دوستدار کودک - 15
نشست تخصصی شهرهای دوستدار کودک - 16
نشست تخصصی شهرهای دوستدار کودک - 17
نشست تخصصی شهرهای دوستدار کودک - 18
نشست تخصصی شهرهای دوستدار کودک - 19
نشست تخصصی شهرهای دوستدار کودک - 20
نشست تخصصی شهرهای دوستدار کودک - 21
نشست تخصصی شهرهای دوستدار کودک - 22
نشست تخصصی شهرهای دوستدار کودک - 23
نشست تخصصی شهرهای دوستدار کودک - 24
نشست تخصصی شهرهای دوستدار کودک - 25
نشست تخصصی شهرهای دوستدار کودک - 26
نشست تخصصی شهرهای دوستدار کودک - 27
نشست تخصصی شهرهای دوستدار کودک - 28
نشست تخصصی شهرهای دوستدار کودک - 29
نشست تخصصی شهرهای دوستدار کودک - 30
نشست تخصصی شهرهای دوستدار کودک - 31
نشست تخصصی شهرهای دوستدار کودک - 32
نشست تخصصی شهرهای دوستدار کودک - 33
نشست تخصصی شهرهای دوستدار کودک - 34
نشست تخصصی شهرهای دوستدار کودک - 35
نشست تخصصی شهرهای دوستدار کودک - 36
نشست تخصصی شهرهای دوستدار کودک - 37
ساناز نجدپور