مظفر سلیمانی
دکتر یعقوب هوشیار
شهردار تبریز
 
 عزتی
 دکتر محمد عزتی
سرپرست معاونت شهرسازی ومعماری
 
 شهرسازی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  • TBZ-01
  • TBZ-01
  • TBZ-03
  • TBZ-04
 
 
  کاربری صنایع
ضابطه کاربری صنايع بزرگ 

جزئيات استقرار كاربري در اراضي خالي (باير و مزروعي) صنايع بزرگ در طرح جامع مصوب به صورت زير تعيين گرديده است :

ـ توسعه خط توليد واحدهاي موجود.

ـ ايجاد امكانات رفاهي پرسنل صنايع.

ـ مراكز خريد و فروش و نمايشگاه.

ـ ورزشي.

ـ آموزشي.

ـ فضاي سبز عمومي و خصوصي (اراضي زراعي مخلوط با باغ).

ـ پژوهش و فن‌آوري‌هاي نوين (پيشنهاد شده در طرح تفصيلي).

تبصره 1: احداث واحدهاي جديد صنعتي بزرگ در اراضي اين منطقه ممنوع است.

تبصره 2: استفاده مسكوني از اراضي اين منطقه ممنوع است.

تبصره 3: پس از انتقال و جابجايي صنايع بزرگ براساس پيشنهادات طرح مجموعه شهري، استقرار صنايع مدرن و تكنولوژيكي (نانو، بيوتكنولوژي، فن‌آوري‌هاي پيشرفته (high-tech) در اين منطقه امكانپذير مي‌باشد.)

تبصره 4: برای استقرار سایر جزئیات مورد لزوم برابر مصوب مورخ 89/03/10 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اقدام خواهد شد.


ضوابط احداث بناي پيشنهادي براي صنايع بزرگ موجود جهت توسعه احتمالي واحدها:

ـ حداكثر سطح اشغال 20% مساحت زمين.

ـ حداكثر تراكم ساختماني 40% مساحت زمين.

ـ تامين يك واحد پاركينگ به ازاي هر 100 مترمربع زيربنا الزامي است.ضابطه کاربری صنايع كارگاهي : [صنايع قابل استقرار در صنايع كارگاهي مي‌بايد جزو گروه الف باشند.]

كارگاههاي متوسط و كوچك، صنايع دستي كوچك، متوسط و بزرگ، صنايع ساختماني غيرفلزي و صنايع غيرمزاحم (از قبيل تعميرگاههاي اتومبيل، تعويض روغني، كارگاههاي درب و پنجره‌سازي فلزي و آلومينيومي و تجاري) مي‌توانند در اين كاربري استقرار يابند. كليه صنايعي كه در گروه صنايع كارگاهي غيرمزاحم جاي نمي‌گيرند جزو صنايع مزاحم محسوب شده و محل استقرار آنها در شهركهاي صنعتي و يا ساير محدوده‌هاي مناسب با رعايت ضوابط زيست محيطي و منطقه‌بندي طرح ناحيه‌اي مي‌باشد. لازمست منطقه تعيين شده بدين منظور آماده‌سازي شده براي استقرار كارگاههاي پراكنده داخل شهر آماده گردد.

تذكرات:

1ـ انتقال كارگاههاي موجود شهر پس از آماده‌سازي محل مشخص شده (در كنار جاده تبريز ـ صوفيان و سه‌راهي اهر) جهت كارگاههاي غيرمزاحم ممكن خواهد بود.

2ـ انتقال كارگاههايي از قبيل رادياتورسازي و پرده كركره‌سازي و ساير كارگاههاي مزاحم تعريف شده در طرح مايان (مصوب مورخ 1382/03/28 كميسيون ماده 5)، پارك صنعتي سه راهي اهر (مصوب مورخ 1382/04/18 كميسيون ماده 5) كه در شهر فعال هستند، در زمان تجديد بنا و توسعه به محل صنايع امكانپذير خواهد بود.

3ـ در صورت تهيه طرح آماده‌سازي منطقه كارگاههاي غيرمزاحم و تصويب آن توسط مراجع (كميسيون  ماده 5)، ضوابط طرح مذكور بر ضوابط طرح تفصيلي ارجحيت دارد.

4ـ حداقل حريم سبز موردنياز در محدوده اين اراضي تا حد فاصل پلاكها و معابر اطراف 5 متر است.

تبصره 1- با رعايت حداقل 5 متر فاصله بين اشجار از اين فواصل براي پارك اتومبيل و آمد و شد مي‌توان استفاده كرد.

5ـ اين قطعات با يك ورودي و خروجي مي‌توانند به هريك از معابر اطراف متصل شوند. جهت دسترسي مي‌توان از ورود و خروجي جداگانه سود جست.

6ـ براي هر 100 مترمربع سطح كارگاه غيرمزاحم تأمين يك پاركينگ در فضاي باز موجود و يا به شكل سرپوشيده ضروري است. مساحت هر واحد پاركينگ 25 مترمربع مي‌باشد.

7ـ سطح اشغال در طبقه همكف با فاصله 5 متر از اضلاع زمين (به غير از معبر دسترسي) در كليه نقاط زمين آزاد است. آزاد بودن كليه نقاط زمين در ارتباط با سطح اشغال و طبقه همكف با فاصله 5 متر از اضلاع نمايانگر موقعيت استقرار بنا مي‌باشد.

8ـ خدمات مورد نياز مجموعه صنايع كارگاهي مانند نمازخانه، سرويسهاي بهداشتي، شعبه بانك و غيره در طرح آماده‌سازي مي‌بايد منظور شود .[نظر به اينكه مشاغل مزاحم شهري در طرح‌هاي تفصيلي شهرك كارگاهي مايان (مصوب 1382/03/28 كميسيون ماده 5) و پارك صنعتي سه‌راهي اهر (مصوب 1382/04/18 كميسيون ماده 5) مشخص شده‌اند، لذا ضوابط و مقررات ارائه شده در اين طرحها در مورد مشاغل مزاحم شهري مي‌بايد رعايت گردد.]

9ـ در صورت انتقال صنايع كارگاهي موجود (در داخل بافت شهر) به شهركهاي كارگاهي كاربري محل مذكور مي‌تواند به كاربري منطقه‌بندي مسكوني تغيير يابد .[حق تغيير و تعيين كاربري انتفاعي درصدي از كل زمين مي‌باشد (با تصويب شوراي اسلامي شهر) كه مالك بايستي براي ايجاد كاربريهاي عمومي به شهرداري واگذار نمايد.]


ضوابط احداث بناي صنايع كارگاهي:

ـ حداكثر سطح اشغال 40% مساحت زمين خواهد بود.

ـ حداكثر تراكم ساختماني 80% مساحت زمين خواهد بود.ـ

- مكان ساخت (اشغال بنا در طبقه همكف) به فاصله 5 متر از حدود زمين در كليه نقاط زمين آزاد است. (آزاد بودن كليه نقاط زمين در ارتباط با سطح اشغال و طبقه همكف با فاصله 5 متر از حدود زمين نمايانگر موقعيت استقرار بنا مي‌باشد.)

ـ حداقل حريم سبز مورد نياز در محدوده اين اراضي تا حدفاصل پلاكها و معابر اطراف 5 متر مي‌باشد.

ـ با رعايت حداقل 5 متر فاصله بين اشجار از اين فواصل براي پارك اتومبيل و آمد و شد مي‌توان استفاده كرد.

ـ اين قطعات با يك ورودي و خروجي مي توانند به هريك از معابر اطراف متصل شوند.


ـ براي هر 200 مترمربع سطح كارگاهي تامين دو پاركينگ در 50 درصد فضاي باز بدون كسر از سطح اشغال مجاز و يا به شكل سرپوشيده ضروري است. مساحت هر واحد پاركينگ 25 مترمربع مي‌باشند. (استعلام مشاور طرح، 94/11001/ت مورخ 94/07/22)


صنايع غيرمزاحم كارگاهي:

حداكثر سطح اشغال ساختمان در طبقه همكف 40% و حداكثر تراكم ساختماني 80% و مكان ساخت به فاصله 5 متر از حدود زمين (به غير از معبر دسترسي) و حداكثر تعداد طبقات دو طبقه اعلام مي‌گردد. كليه كارگاهها و واحدهاي صنعتي مزاحم از نظر بو، منظر، صدا، لرزش و فاضلاب بايستي بتدريج (با نظر محيط زيست استان) از داخل محلات شهري خارج شده و به محل‌هاي تعيين شده منتقل گردند. براي واحدهائي كه به تنهائي نياز به حداقل 600 مترمربع سطح ندارند، بايستي واحدهاي صنفي همگون از طريق تشكيلات صنفي مربوطه به تعداد كافي با يكديگر مجتمع شده و يك قطعه زمين با شرايط پيش گفته را به اين كاربري اختصاص دهند. در ضمن كليه واحدهاي دامداري و مرغداري بايستي از محدوده شهر خارج شده و در داخل حريم شهر يا خارج از آن با ضوابط خاص وزارت جهاد كشاورزي و سازمان حفاظت محيط زيست و ساير سازمانها و دستگاههاي ذيربط مستقر گردند.

تبصره - صنايع‌ ‌غيرمزاحم كارگاهي در داخل بافت ساخته شده پس از انتقال به منطقه صنايع كارگاهي درصورت تغييركاربري مي‌توانند به‌كاربري منطقه‌بندي مسكوني تغيير يابند .[حق تغيير و تعيين كاربري انتفاعي درصدي از كل زمين مي‌باشد (با تصويب شوراي اسلامي شهر) كه مالك بايستي براي ايجاد كاربريهاي عمومي به شهرداري واگذار نمايد.]

1ـ كسب نظر اداره حفاظت محيط زيست شهرستان در خصوص استقرار واحدهاي كارگاهي در محدوده شهري الزامي است.

2ـ به استثناي فضاي سبز، پاركينگ، نمازخانه، سرويس‌هاي بهداشتي، مراكز جمع‌آوري زباله مابقي تاسيسات جزو زيربنا محاسبه خواهد شد. در هر صورت سطح زيربناي مجاز خدمات جنبي در هر دسته از مجموعه‌ها از 5% كل زيربنا نبايد تجاوز كند.


ضوابط تفكيك صنايع غيرمزاحم، كارگاهي:

حداقل مساحت تفكيكي در اين گونه اراضي 600 مترمربع است. 
 محتوای 3

راهنمای استفاده از سیستم یکپارچه شهرسازی برای مهندسین محترم عضو سازمان نظام مهندسی: 


1) جهت استفاده از سیستم ابتدا باید نرم¬افزار Silverlight را برروی رایانه خود نصب نمایید. برای دانلود نرم افزار مذکور از تارنمای مایکروسافت به آدرس https://www.microsoft.com/silverlight استفاده فرمایید. 

2) برای اجرای سیستم شهرسازی باید از مرورگر اینترنت اکسپلورر (Internet Explorer) استفاده نمایید. 

3) به تارنمای سیستم یکپارچه شهرسازی در آدرس http://esup.tabriz.ir  مراجعه نموده و تنظیمات ذیل را در مرورگر اکسپلورر اعمال نمایید

 

4)  وارد سیستم شوید. 

  
5) جهت ورود به سیستم اطلاعات زیر را وارد نمایید:  
 
  • نام کاربری:     شماره عضویت
  • کلمه عبور:     کلمه عبور یکی از  4  گزینه روبرو می باشد:       1) 10 عدد صفر     2) کد ملی      3) شماره شناسنامه 4) بدون رمز (خالی)
  • شناسه:       قسمت شناسه خالی گذاشته


 
*در صورت بروز مشکل و عدم ورود به سیستم و خطای نام کاربری و کلمه عبور با قسمت انفورماتیک سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تماس حاصل نمایید. 

 


6) ابتدا بروی آیکون خود اظهاری کلیک نموده و سپس کلید ویرایش را انتخاب نمایید. 

 


 
7) تمامی فیلدهای موجود در هر چهار برگ ( مشخصات فردی – مشخصات تحصیلی – مشخصات تماس ) را تکمیل و اسکن تصاویر با کیفیت حداقل 100 کیلوبایت بارگزاری نمایید و در پایان کلید ذخیره را کلیک کنید. 

 


8) پس از تکمیل کلیه فیلد ها و ذخیره نمودن آنها به معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز مراجعه نموده و پس از احراز هویت و مهر امضا نمودن فرم مشخصات تکمیل شده در قسمت خود اظهاری و فرم تعهد چاپ شده از سیستم، سامانه برای شما فعال خواهد شد.


* در صورت بروز مشکل و عدم ورود به سیستم و خطای نام کاربری و کلمه عبور با واحد امور مهندسین معاونت شهرسازی و معماری به شماره 34793363 داخلی 6 تماس حاصل نمایید.