مظفر سلیمانی
دکتر یعقوب هوشیار
شهردار تبریز
 
 عزتی
 دکتر محمد عزتی
سرپرست معاونت شهرسازی ومعماری
 
 شهرسازی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  • TBZ-01
  • TBZ-01
  • TBZ-03
  • TBZ-04
 
 
  کاربری ورزشی و دهکده ورزشی
ضابطه کاربری ورزشي

فضاهاي ورزشي بايد حداقل 100 متر از پايانه و ترمينالها فاصله داشته باشند. دسترسي به فضاهاي ورزشي در مقياس محله از معابر محلي محله‌اي، و در مقياس ناحيه‌اي از معابر محلي ناحيه‌اي و با عملكرد شهري و فراشهري از طريق معابر محلي شهري و بالاتر تأمين گردد. تأمين دسترسي دوم براي فضاي ورزشي در مقياس ناحيه‌اي و شهري ضروري است. دسترسي ورزشي با عملكرد فراشهري مي‌تواند از چهار طرف تأمين گردد. همجواري فضاهاي ورزشي با عملكرد شهري و فراشهري با كاربريهاي مسكوني، فضاهاي درماني درجه يك و صنايع كارگاهي مجاز نمي‌باشد.

عملكرد ورزشي شامل زمين بازي و ورزشگاه شهري (استاديوم) سالن سرپوشيده ورزشي و ورزشگاههاي سنتي (زورخانه) و باشگاههاي ورزشي (تنيس روي ميز و...) استخر، سونا با استخر مي‌باشند.

رعايت ضوابط سازمان تربيت بدني براي احداث فضاها و ساختمانهاي ورزشي در سطوح مختلف ورزشي (محله‌اي، ناحيه‌اي ـ منطقه‌اي، شهري) كفايت مي‌نمايد و كليه نقشه‌‌هاي تاسيسات ورزشي كه توسط سازمانهاي ديگر و موسسات بخش خصوصي تهيه مي‌شوند مي‌بايست قبلاً به تصويب دفتر فني سازمان تربيت بدني استان رسيده باشد. حداكثر 60 درصد از مساحت زمين ورزشي در سطح محله و ناحيه را مي‌توان به سطوح سرپوشيده براي استفاده‌هاي ورزشي به صورت ايجاد سالنها و فضاهاي سرپوشيده اختصاص داد. لازم به ذكر است كه حداكثر تراكم ساختماني 120 درصد خواهد بود.

ـ رعايت فضاي باز ورزشي محله‌اي و ناحيه‌اي 40 درصد عرصه الزامي است.

ـ تامين يك واحد پاركينگ سرپوشيده به ازاء هر 100 مترمربع زيربنا الزامي است.

تبصره 1- در صورت كاهش سطح اشغال از 60 درصد، فضاي كاسته شده از سطح اشغال مجاز مي‌تواند به پاركينگ روباز مورد نياز اختصاص يابد.

تبصره 2- احداث بنا در ورزشي منطقه‌اي و شهري بايستي مطابق با ضوابط سازمان تربيت بدني صورت پذيرد.


ضوابط تفكيك ورزشي : 

حداقل مساحت زمين براي استفاده‌هاي ورزشي در سطح محله 500 مترمربع، ناحيه 2000 مترمربع، در خصوص سطوح ورزشي در حد شهري، ميزان آن توسط سازمان تربيت بدني تعيين خواهد شد.

رعايت ضوابط سازمان تربيت بدني براي احداث فضاها و ساختمانهاي ورزشي در سطوح مختلف ورزشي (محله‌اي، ناحيه‌اي، منطقه‌اي، شهري) كفايت مي‌نمايد.


ضوابط کاربری و مقررات دهكده ورزشي

ضوابط و مقررات دهكده ورزشي در چهار بخش ارائه گرديده است كه به ترتيب زير عبارتند از:

يك ـ ضوابط و مقررات استقرار عناصر و اجزاي كاربريهاي ورزشي.

دو ـ ضوابط و مقررات احداث بنا.

سه ـ ضوابط و مقررات پاركينگ.

چهار ـ حرايم عوامل مصنوع.


● عناصر مجاز استقرار در كاربريهاي ورزشي:

ضوابط و مقررات استقرار عناصر و اجزاي كاربريها در جدول شماره زیر ارائه شده است.


عناصر مجاز جهت استقرار در كاربريهاي ورزشي روباز و سرپوشيده دهكده ورزشي
نوع كاربري  اجزاي كاربريعناصر مجاز جهت استقرار 
ورزشی روباز استادیوم فوتبال (1) محوطه و چمن‌كاري
(2) مركز اداري در فضاي شيب‌دار استاديوم 
 دریاچه قایقرانی(1) محوطه باز  
میادین فوتبال (1) تعداد دو ميدان در ابعاد استاندارد مطابق با نرمهاي طراحي ارائه شده
در نمايه شماره 2 خصوصيات كالبدي ورزشها 
 بسکتبال(1) تعداد دو ميدان در ابعاد استاندارد مطابق با نرمهاي طراحي ارائه شده
در نمايه شماره 2 خصوصيات كالبدي ورزشها 
هندبال (1) تعداد دو ميدان در ابعاد استاندارد مطابق با نرمهاي طراحي ارائه شده
در نمايه شماره 2 خصوصيات كالبدي ورزشها 
تنیس(1) تعداد دو ميدان در ابعاد استاندارد مطابق با نرمهاي طراحي ارائه شده
در نمايه شماره 2 خصوصيات كالبدي ورزشها 
والیبال (1) تعداد دو ميدان در ابعاد استاندارد مطابق با نرمهاي طراحي ارائه شده
در نمايه شماره 2 خصوصيات كالبدي ورزشها 
اسکیت (1) تعداد دو ميدان در ابعاد استاندارد مطابق با نرمهاي طراحي ارائه شده
در نمايه شماره 2 خصوصيات كالبدي ورزشها 
چوگان (1) یک ميدان در ابعاد استاندارد مطابق با نرمهاي طراحي ارائه شده
در نمايه شماره 2 خصوصيات كالبدي ورزشها 
اسب سواری (1) ميدان باز
(2) مسير سواركاري تفريحي ـ تمريني
(3) درساژ
(4) پرش 
پارک شطرنج (1) محوطه و چمن‌كاري 
 هاکی
(1) محوطه  
 نشانه گیری(1) تيراندازي با كمان
(2) محوطه 
ورزشی روباز  محوطه باز ورزشی (1) چمن‌كاري و گل‌كاري 
 پیست موتور سواری(1) محوطه 
 پیست اتومبیل رانی(1) محوطه 
 ورزشی سرپوشیده 
سالن چند منظوره (1) دو ميدان بسكتبال با ابعاد استاندارد مطابق با نرمهاي طراحي
(2) چهار الي هشت ميدان بدمينتون مطابق با نرمهاي طراحي
(3) هشت الي نه ميدان مشت‌زني مطابق با نرمهاي طراحي
(4) يك الي دو تنيس مطابق با نرمهاي طراحي
(5) دوازده الي پانزده تنيس روي ميز
(6) چهار الي شش زمين چودو مطابق با نرمهاي طراحي
(7) دوازده الي چهارده زمين شمشيربازي مطابق با نرمهاي طراحي
(8) چهار الي شش زمين كشتي مطابق با نرمهاي طراحي
(9) چهار الي دوازده زمين تكواندو و كاراته
(10) دو الي سه ميدان واليبال مطابق با نرمهاي طراحي
(11) يك ميدان هندبال مطابق با نرمهاي طراحي
(12) يك زمين‌ هاكي مطابق با نرمهاي طراحي
(13) سالن ورزشهاي نشانه‌گيري (تيراندازي، تفنگ، بولينگ، بيليارد)
 سالن ورزشهای آبی(1) استخر مسابقات حرفه‌اي (شناي تمريني و شيرجه)
(2) غواصي
(3) واترپلو
(4) استخر آموزشي خردسالان 
خدماتیخدماتی فوتبال (1) مراكز ستادي (مديريت)
(2) انبار و محل نگهداري لوازم ورزشي مربوطه
(3) ساختمان نگهباني
(4) Fast Food 
 خدماتی اسکیت(1) مراكز ستادي (مديريت)
(2) انبار و محل نگهداري لوازم ورزشي مربوطه
(3) ساختمان نگهباني
(4) Fast Food 
 خدماتی اسب سواری و
چوگان
(1) مراكز ستادي (مديريت)
(2) انبار و محل نگهداري لوازم ورزشي مربوطه
(3) ساختمان نگهباني
(4) Fast Food 
 خدماتی قایقرانی(1) مراكز ستادي (مديريت)
(2) انبار و محل نگهداري لوازم ورزشي مربوطه
(3) ساختمان نگهباني
(4) Fast Food 
 خدماتی هاکی(1) مراكز ستادي (مديريت)
(2) انبار و محل نگهداري لوازم ورزشي مربوطه
(3) ساختمان نگهباني
(4) Fast Food 
 اقامتی(1) Fast Food 
 فضای سبزفضای سبز (1) گل‌كاري - چمن‌كاري و محوطه باز 
پارکینگ پارکینگ (1) پاركينگ (جاي پارك وسائط نقليه) 


ضوابط و مقررات احداث بنا:

ضوابط و مقررات احداث بنا (حداكثر سطح اشغال و حداكثر تراكم ساختماني) براي كاربريهاي سرپوشيده ارائه مي‌گردد. مشخصات ضوابط احداث بناي پيشنهادي در جدول ذیل ارائه شده است.

ضوابط احداث بناي دهكده ورزشي
نوع کاربری اجزای کاربری حداکثر سطح
اشغال (درصد) 
حداکثر تراکم
ساختمان (درصد)
 
ورزشی سرپوشیده سالن چند منظوره  %40%80 
سالن ورزش های آبی %40%80  
 سالن ورزشهای باستانی%40 %80  
سالن ورزشهای نشانه گیری %40 %80  
پشتیبانی خدماتی خدماتی فوتبال%40 %80  
 خدماتی اسکیت%40 %80  
خدماتی اسب سواری و چوگان  %50 %100 
 خدماتی قایقرانی%40 %80  
خدماتی هاکی %40 %80  
اقامتی %50  %100


ضوابط و مقررات پاركينگ:

تامين پاركينگ به ميزان حداقل 20 درصد سطح ساخته شده در فضاي باز و يا به شكل سرپوشيده الزامي است.


 
 محتوای 3

راهنمای استفاده از سیستم یکپارچه شهرسازی برای مهندسین محترم عضو سازمان نظام مهندسی: 


1) جهت استفاده از سیستم ابتدا باید نرم¬افزار Silverlight را برروی رایانه خود نصب نمایید. برای دانلود نرم افزار مذکور از تارنمای مایکروسافت به آدرس https://www.microsoft.com/silverlight استفاده فرمایید. 

2) برای اجرای سیستم شهرسازی باید از مرورگر اینترنت اکسپلورر (Internet Explorer) استفاده نمایید. 

3) به تارنمای سیستم یکپارچه شهرسازی در آدرس http://esup.tabriz.ir  مراجعه نموده و تنظیمات ذیل را در مرورگر اکسپلورر اعمال نمایید

 

4)  وارد سیستم شوید. 

  
5) جهت ورود به سیستم اطلاعات زیر را وارد نمایید:  
 
  • نام کاربری:     شماره عضویت
  • کلمه عبور:     کلمه عبور یکی از  4  گزینه روبرو می باشد:       1) 10 عدد صفر     2) کد ملی      3) شماره شناسنامه 4) بدون رمز (خالی)
  • شناسه:       قسمت شناسه خالی گذاشته


 
*در صورت بروز مشکل و عدم ورود به سیستم و خطای نام کاربری و کلمه عبور با قسمت انفورماتیک سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تماس حاصل نمایید. 

 


6) ابتدا بروی آیکون خود اظهاری کلیک نموده و سپس کلید ویرایش را انتخاب نمایید. 

 


 
7) تمامی فیلدهای موجود در هر چهار برگ ( مشخصات فردی – مشخصات تحصیلی – مشخصات تماس ) را تکمیل و اسکن تصاویر با کیفیت حداقل 100 کیلوبایت بارگزاری نمایید و در پایان کلید ذخیره را کلیک کنید. 

 


8) پس از تکمیل کلیه فیلد ها و ذخیره نمودن آنها به معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز مراجعه نموده و پس از احراز هویت و مهر امضا نمودن فرم مشخصات تکمیل شده در قسمت خود اظهاری و فرم تعهد چاپ شده از سیستم، سامانه برای شما فعال خواهد شد.


* در صورت بروز مشکل و عدم ورود به سیستم و خطای نام کاربری و کلمه عبور با واحد امور مهندسین معاونت شهرسازی و معماری به شماره 34793363 داخلی 6 تماس حاصل نمایید.