مظفر سلیمانی
دکتر یعقوب هوشیار
شهردار تبریز
 
 عزتی
 دکتر محمد عزتی
سرپرست معاونت شهرسازی ومعماری
 
 شهرسازی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  • TBZ-01
  • TBZ-01
  • TBZ-03
  • TBZ-04
 
 
  کاربری آموزشی، آموزش عالی و ...
ضابطه کاربری آموزشی

كاربري آموزشي در كليه مقاطع تحصيلي

فضاهاي آموزشي بايد حداقل 500 متر فاصله از مراكز درماني درجه يك (بيمارستانها)، كارگاههاي شهري، تاسيسات، ترمينال و پايانه‌ها فاصله داشته باشند. دسترسي فضاهاي آموزشي مي‌بايستي از فرعي‌ترين معابر قابل دسترسي تأمين گردد. دسترسي كودكستان و دبستان از خيابانهاي محلي محله‌اي مي‌باشد. دسترسي مدرسه راهنمائي از خيابانهاي محلي ناحيه‌اي مي‌باشد. دسترسي دبيرستان و هنرستان از خيابانهاي محلي شهري مي‌باشد. تأمين دسترسي دوم با عرض كمتر براي مقاطع ابتدائي و بالاتر الزامي است.

تبصره 1- در خصوص ضوابط نحوه استقرار مدارس غيرانتفاعي رعايت مصوبه مورخ 74/11/2 شورايعالي شهرسازي و معماري ايران الزامي است.

تبصره 2- طبق نظريه كميسيون ماده پنج شهر تبريز و اعلام نظر سازمان آموزش و پرورش استقرار كاربري آموزشي در تمامي مقاطع تحصيلي تعیین مقطع با ارگان مربوطه میباشد که با رعايت شرايط لازم (رعايت ضوابط ارائه شده در طرح تفصيلي در ارتباط با فضاهاي آموزشي) امكانپذير است.

آموزشي دولتي:

يك ـ در مورد كودكستان، سطح كل زيربنا در طبقات، حداكثر 50 درصد كل زمين و حداقل سطح آزاد 70 درصد كل زمين بوده و تعداد طبقات از دو طبقه تجاوز نكند.

دو ـ در مورد دبستان، سطح كل زيربنا در طبقات، حداكثر 80 درصد كل زمين و حداقل سطح آزاد 70 درصد كل زمين بوده و تعداد طبقات از 4 طبقه تجاوز نكند.

سه ـ در مورد مدرسه راهنمايي تحصيلي، سطح كل زيربنا در طبقات، حداكثر 80 درصد كل زمين و حداقل سطح آزاد 70 درصد كل زمين بوده و تعداد طبقات از چهار طبقه تجاوز نكند.

چهار ـ در مورد مدرسه متوسطه و فني حرفه‌اي، سطح كل زيربنا در طبقات، حداكثر 150 درصد كل زمين و حداقل سطح آزاد 60 درصد كل زمين بوده و تعداد طبقات از 4 طبقه تجاوز نكند.

پنج ـ در مورد مدرسه متوسطه عمومي، سطح كل زيربنا در طبقات، حداكثر 150 درصد كل زمين و حداقل سطح آزاد 70 درصد كل زمين بوده و تعداد طبقات از 4 طبقه تجاوز نكند.

شش ـ احداث سالن ورزشي در محوطه با در نظر گرفتن حداقل فضاي باز مندرج در ضوابط بلامانع است.


آموزشي غيرانتفاعي (غيردولتي):

يك: حداكثر ميزان سطح اشغال مدارس غيرانتفاعي (غيردولتي) در طبقه همكف 60 درصد كل زمين و حداكثر در چهار طبقه خواهد بود.
لازم به ذكر است كه در قطعات شمالي برابر ضوابط، كاربري مسكوني با عقب روي سازه‌اي حداكثر پيلوت و چهار طبقه خواهد بود (جهت رعايت سايه‌اندازي). 

دو: در كليه فضاهاي آموزشي احداث زيرزمين در 80 درصد زمين و بدون احتساب در تراكم (ضريب سطح طبقات) و به‌شرط عدم استفاده ازآن بعنوان كلاس درس با حداكثر ارتفاع 4 متر بلامانع است.
لازم بذكر است كه زيرزمين در قالب سالنهاي ورزشي، اجتماعات سينما، انباري، پاركينگ و... مي‌تواند مورد استفاده قرارگيرد.

سه: مطابق با ضوابط و مقررات سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور در كليه فضاهاي آموزشي به ازاي يك كلاس 25 مترمربع پاركينگ نياز است و به ازاي افزايش تا هر سه كلاس بعدي 15 مترمربع اضافه مي‌شود.
لازم به ذكر است كه حداقل مساحت پاركينگ در كليه فضاهاي آموزشي 75 مترمربع خواهد بود.
*یعنی به ازای افزایش هر سه کلاس، 15 متر مربع(به ازای هر کلاس 5 مترمربع) به 75 مترمربع اضافه می‌گردد(نظریه استعلام مشاور طرح، 91/10671/ت مورخ 91/09/21).

چهار: احداث سرايداري به مساحت 60 مترمربع و دستشويي و آبخوري در فضاي باز بلامانع است.

تبصره 1-احداث پيلوتي در مدارس غيرانتفاعي (غيردولتي) بلامانع است و جزء ضريب سطح طبقات محاسبه نمي‌شود. مشروط به اينكه بعنوان پاركينگ و محوطه مورد استفاده قرار گيرد.

تبصره 2- کلیه نقشه های ساختمانی کاربری آموزشی با تائید سازمان آموزش وپرورش خواهد بود.

تبصره 3-ضوابط ساختماني عملكردهاي غيرانتفاعي هريك تابع ضوابط سازمان مربوطه و ديگر ضوابط مندرج در همين بند از گزارش مي‌باشند.


ضوابط تفكيك آموزشي

اندازه قطعات تفكيكي و مقررات ساختماني اراضي آموزشي، واقع در حوزه مجتمع‌هاي آموزشي در سطوح مختلف و با توجه به تعداد دانش‌آموز و سطح سرانه براي هر گروه، بشرح ذيل مي‌باشد:

 يك ـ در مورد كودكستان، حداقل مساحت قطعات تفكيكي 1000 مترمربع، در بافت خالي و 350 مترمربع در بافت پر.

دو ـ در مورد دبستان، حداقل مساحت قطعات تفكيكي 5000 مترمربع، در بافت خالي و 1000 مترمربع در بافت پر.

سه ـ در مورد مدرسه راهنمايي تحصيلي، حداقل مساحت قطعات تفكيكي 7500 مترمربع در بافت خالي و 1500 مترمربع در بافت پر.

چهار ـ در مورد مدرسه متوسطه عمومي و فني، حداقل مساحت قطعات تفكيكي 10000 مترمربع در بافت خالي و 2500 مترمربع در بافت پر.

تبصره 1- حداقل تفكيك عملكردهاي غيرانتفاعي برحسب مقاطع تحصيلي برابر نظريه اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس استان قابل تغيير مي‌باشند.ضابطه کاربری آموزش عالی

شامل كليه دانشگاهها و موسسات آموزش عالي دولتي و غيردولتي و مدارس علوم اسلامی مي‌باشد، كه با ضوابط آموزش عالي مي‌بايد استقرار يابند. احداث خوابگاههای دانشجویی در داخل محوطه دانشگاه بلامانع است.

در مورد آموزشكده هاي فني، سطح كل زيربنا در طبقات، حداكثر 160 درصد كل زمين و حداقل سطح آزاد 60 درصد كل زمين بوده و تعداد طبقات از 4 طبقه تجاوز نكند. 

براي دانشگاه يا مراكز آموزش عالي، سطح كل زيربنا در طبقات، حداكثر 200 درصد كل زمين و حداقل سطح آزاد 60 درصد كل زمين بوده و تعداد طبقات از 5 طبقه تجاوز نكند. 

در اين كاربري تامين حداقل يك واحد پاركينگ به ازاي هر 100 مترمربع زيربنا الزامي است. 


ضوابط تفكيك آموزش عالي :

حداقل تفكيك زمين براي آموزشكده¬هاي فني 4000 مترمربع و براي دانشگاه يا مراكز آموزش عالي 10000 مترمربع تعيين مي گردد.


ضابطه کاربری آموزشي ـ پژوهشي

جزئيات استقرار كاربريها در طرح موضعي و موضوعي اراضي مذكور قابل تعيين است. اما به شكل كلان كاربريهاي قابل استقرار در محدوده اراضي مذكور به ترتيب زير عبارتند از:

يك ـ مراكز آموزش فني و حرفه‌اي

دو ـ مركز آموزش عالي و دانشگاهها

سه ـ مدارس متوسطه (هنرستانهاي كشاورزي، كار و دانش، فني و حرفه¬اي).

چهار ـ مراكز پژوهشهاي كاربردي كشاورزي، صنايع و معادن.

پنج ـ كليه فعاليتها با فن‌آوري‌هاي پيشرفته (High Tech).

شش ـ فضاهاي سبز عمومي

هفت ـ مجموعه‌هاي اقامتي و پانسيون و خوابگاههاي دانشجويان و اساتيد و هيأت علمي مراكز آموزشي و علمي.


ضوابط احداث:

ـ حداكثر سطح اشغال 20% مساحت زمين. ـ حداكثر تراكم ساختماني 40% مساحت زمين.

ـ تامين پاركينگ به ميزان حداقل 10% سطح ساخته شده در فضاي باز و يا به شكل سرپوشيده الزامي است.


ضوابط تفكيك آموزشي-پژوهشي : 

تابع ضوابط كاربري آموزش عالي مي باشد.ضابطه کاربری پژوهش و فن آوري‌هاي نوين

جزئيات استقرار كاربريها در طرح موضوعي و موضعي اراضي مذكور قابل تعيين است. اما به شكل كلي كاربريهاي قابل استقرار در محدوده اراضي مذكور به ترتيب زير عبارتند از:

يك ـ مجتمعهاي خدماتي 
دو ـ پاركينگ‌هاي عمومي 
سه ـ فضاهاي سبز و فرهنگي 
چهار ـ مجموعه‌هاي نمايشگاهي عرضه فن‌آوري‌هاي نو
پنج ـ مجموعه هاي توليدي با فناوريهاي نو
شش- پارك‌هاي علوم و فن‌آوري (مجموعه‌هاي فرآوري محصولات با فن‌آوري‌هاي نو، آزمايشگاههاي تحقيقاتي و...)


ضوابط احداث:

ـ حداكثر سطح اشغال 40% مساحت زمين.

ـ حداكثر تراكم ساختماني 40% مساحت زمين.

ـ تامين پاركينگ به ميزان حداقل يك باب براي هر 100 متر مربع سطح ساخته شده در فضاي باز و يا به شكل سرپوشيده الزامي است.


ضوابط تفكيك پژوهش و فن آوريهاي نوين:

تابع ضوابط آموزش عالي ميباشد.


 
 محتوای 3

راهنمای استفاده از سیستم یکپارچه شهرسازی برای مهندسین محترم عضو سازمان نظام مهندسی: 


1) جهت استفاده از سیستم ابتدا باید نرم¬افزار Silverlight را برروی رایانه خود نصب نمایید. برای دانلود نرم افزار مذکور از تارنمای مایکروسافت به آدرس https://www.microsoft.com/silverlight استفاده فرمایید. 

2) برای اجرای سیستم شهرسازی باید از مرورگر اینترنت اکسپلورر (Internet Explorer) استفاده نمایید. 

3) به تارنمای سیستم یکپارچه شهرسازی در آدرس http://esup.tabriz.ir  مراجعه نموده و تنظیمات ذیل را در مرورگر اکسپلورر اعمال نمایید

 

4)  وارد سیستم شوید. 

  
5) جهت ورود به سیستم اطلاعات زیر را وارد نمایید:  
 
  • نام کاربری:     شماره عضویت
  • کلمه عبور:     کلمه عبور یکی از  4  گزینه روبرو می باشد:       1) 10 عدد صفر     2) کد ملی      3) شماره شناسنامه 4) بدون رمز (خالی)
  • شناسه:       قسمت شناسه خالی گذاشته


 
*در صورت بروز مشکل و عدم ورود به سیستم و خطای نام کاربری و کلمه عبور با قسمت انفورماتیک سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تماس حاصل نمایید. 

 


6) ابتدا بروی آیکون خود اظهاری کلیک نموده و سپس کلید ویرایش را انتخاب نمایید. 

 


 
7) تمامی فیلدهای موجود در هر چهار برگ ( مشخصات فردی – مشخصات تحصیلی – مشخصات تماس ) را تکمیل و اسکن تصاویر با کیفیت حداقل 100 کیلوبایت بارگزاری نمایید و در پایان کلید ذخیره را کلیک کنید. 

 


8) پس از تکمیل کلیه فیلد ها و ذخیره نمودن آنها به معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز مراجعه نموده و پس از احراز هویت و مهر امضا نمودن فرم مشخصات تکمیل شده در قسمت خود اظهاری و فرم تعهد چاپ شده از سیستم، سامانه برای شما فعال خواهد شد.


* در صورت بروز مشکل و عدم ورود به سیستم و خطای نام کاربری و کلمه عبور با واحد امور مهندسین معاونت شهرسازی و معماری به شماره 34793363 داخلی 6 تماس حاصل نمایید.