مظفر سلیمانی
دکتر یعقوب هوشیار
شهردار تبریز
 
 عزتی
 دکتر محمد عزتی
سرپرست معاونت شهرسازی ومعماری
 
 شهرسازی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  • TBZ-01
  • TBZ-01
  • TBZ-03
  • TBZ-04
 
 
  تعاریف

قطعه مالكيت : قطعه زميني كه داراي حدود مشخص و سند مالكيت رسمي باشد.

پلاك : زميني است كه حدود آن در سند مالكيت مربوطه تعيين شده باشد و مي‌تواند به صورت داير و يا باير باشد.

تفكيك : تقسيم يك قطعه زمين به دو يا چند قطعه جهت مالكيت يا استفاده مجزا از هر قطعه زمين تفكيك ناميده مي‌شود. هر پلاك مي‌بايد داراي راه دسترسي جداگانه باشد.

تجميع : ادغام چند قطعه مالكيت و ابطال اسناد اولیه و دریافت یک سند (عكس عمل تفكيك).

واحد مسكوني : مجموعه‌اي از فضاهاي ضروري زندگي است كه داراي ورودي مستقل و مجزا (براي واحد) بوده، داراي سرويسهاي بهداشتي و آشپزخانه مي‌باشد.

آپارتمان : هر ساختماني كه بتواند امكانات سكونت مستقل دو خانوار يا بيشتر را فراهم كند آپارتمان ناميده مي‌شود. تفکیک واحدهای آپارتمانی به صورت اعیانی بوده و عرصه همیشه به صورت مشاع یکپارچه باقی می ماند.

مجتمع‌هاي مسكوني : مجتمع مسكوني به محلي اطلاق مي‌شود كه احداث اعياني‌هاي آن در بيش از يك بلوك در داخل يك محوطه در چهارچوب ضوابط و مقررات طرح تفصيلي بوده و فضاي باز و خدمات برابر سرانه‌هاي مورد نياز در آن تامين شده باشد. مجتمع مسکونی دارای ورودی اصلی و فضاهای عمومی مشترک است.

پاركينگ : محل نگهداري يا توقف دايم و موقت وسايط نقليه است كه مي‌تواند به صورت پاركينگ جمعي و يا خصوصي يا پاركينگ عمومي وجود داشته باشد.

1- پاركينگ عمومي: عبارت است از محلي كه افراد محله و شهر در مراجعه به محدوده محله، ناحيه و مركز شهر مي‌توانند اتومبيل خود را در آن متوقف نمايند.

2- پاركينگ وابسته: ساختمان فرعي است كه براي توقف وسائل نقليه ساكنان ساختمان اصلي بكار مي‌رود و هيچگونه استفاده انتفاعي از آن براي سكونت يا كسب مجاز نيست.

3- پاركینگ اختصاصي: نوعي پاركينگ خصوصي است كه ساختمان آن جزء ساختمان اصلي است و با آن داراي اجزاء استخوان¬بندي مشتركي مي‌باشد و كليه ضوابط و عقب‌نشيني‌هاي مربوط به ساختمان درباره آن رعايت مي‌شود.


بر زمین : مجاورت حد زمین به یک یا چند گذر را بر یا برهای زمین گویند. اگر حد زمین به یک خیابان مشرف باشد یک بر و اگر به دو خیابان مشرف باشد دو بر و اگر به سه خیابان مشرف باشد سه بر و اگر به چهار خیابان مشرف باشد، چهاربر گویند. توضیح فوق برای قطعات منظم چهارگوش است . در مورد قطعات با بیش از چهار وجهی یا کمتر تعداد برها می توانند تغییر کنند.

بر اصلاحی : آن حدی از یک قطعه زمین که مشرف به گذر و دارای حد اصلاحی بوده و ملزم به عقب نشینی باشد، بر اصلاحی نامیده می شود .

خط اصلاحی : بر هر پلاک پس از عقب نشینی ، طبق خط طرح را خط اصلاحی گویند.

خرپشته : خرپشته یا راه پله پشت بام ، فضای ارتباط عمودی که از طریق پله و پاگردهای آن طبقه آخر ساختمان را به پشت بام هدایت می کند.

بام شیب دار : آن دسته از بام هایی می باشد که زاویه شیب آنها با افق بیش از 10 درجه باشد . معمولاً بام های با شیب کمتر را بام مسطح می گویند.

تعریض : مربوط به افزایش عرض گذر موجود می باشد .تعریض به صورت های مختلف انجام می شود. تعریض از محور ( آفزایش عرض گذر تا میزان تعیین شده به طور مساوی نسبت به آکس معبر موجود ) ، تعریض از یک طرف و تعریض طبق خط طرح و غیره.

رفیوژ : بخشی از سطوح تقاطع ، خیابان یا میادین است که معمولاً به صورت برجسته و با اختلاف سطح از کف خیابان اجرا و با چمن کاری و گلکاری تزئین می شود و بیشتر به منظور تفکیک مسیر حرکت وسایل نقلیه در طراحی هندسی تقاطع ها ، از آن استفاده می شود .

پخ : جهت ایجاد دید مناسب برای رانندگان وسایل نقلیه و عابرین در نبش تقاطع ها طبق ضوابط اجرا می شود . اندازه پخ بستگی به عرض معبر و زاویه آن دارد .

دوربرگردان : به فضای بازی اطلاق می گردد که در انتهای معابر بن بست ( از جهت دسترسی سواره ) قرار داشته و جهت دور زدن وسائل نقلیه پیش بینی می شود که به اشکال مختلف قابل اجرا است .

كف در گذر عام : موقعيت كف در گذرگاه عام براي محاسبه ارتفاع ساختمان به شرح زير تعيين مي‌شود

- در مورد ساختمانهايي كه فقط از يك جانب مجاور معبر قرار مي‌گيرد، كف عبارتست از متوسط ارتفاع كف آماده پياده‌روهاي جانبي روي خط بر ديوارهاي خارجي ساختمان .

- در مورد ساختماني كه از چند جهت مجاور معبر قرار مي‌گيرد كف (كد مبنا) عبارتست از متوسط ارتفاعات پياده‌رو‌هاي جانبي روي خط بر ديوارهاي خارجي ساختمان (متوسط ارتفاع قطعه در تمامي اضلاع) كه در مورد ساختماني كه مشرف به دو معبر (در قطعات داراي اختلاف ارتفاع) كف (كد مبنا) براساس تقاطع دو معبر و در قطعات دو كله ميانگين شيب معبر عريض‌تر خواهد بود.


كف آماده : كف آماده عبارتست ازكف آخرين پوشش مربوط به سطح زمين، طبقات ساختمان با مصالح ساختماني و غيره.

طبقه همكف : عبارتست از طبقه‌اي كه سطح همتراز كف (چنانچه معبر شيب‌دار باشد متوسط ارتفاع همكف) حداكثر40/1 متر مي‌باشد و حداكثر بلندتر از هر نقطه كف معبر باشد.

زيرزمين : عبارت است از زيربنايي كه در قسمت تحتاني همكف ساخته مي‌شود و حداكثر از تراز متوسط معبر مجاور یا فضاي آزاد ساختمان 40/1 متر تا بالای سقف ارتفاع داشته باشد.

پيلوت : عبارت است از تمام يا قسمتي از طبقه همكف كه به صورت فضاي سرپوشيده، بدون دیوارهای جداکننده و در زير تمامي يا قسمتي از كف طبقه اول قرار مي‌گيرد. حداكثر سطح پيلوتي معادل آن قسمت از طبقه اول است كه سقف پيلوتي محسوب مي‌گردد و ارتفاع پيلوتي پس از نصب سقف كاذب حداكثر 40/2 متر و با احتساب سقف كاذب حداكثر 3 متر مي‌باشد و سطوح مشرف آن به معبر و فضاي باز هر طبقه مي‌تواند كاملا باز و با نرده و يا با ديوار محافظ گردد.

مشاعات : مشاعات عبارت است سطوحي از قطعه زمين و يا قسمتهايي از سطح زيربنا و يا سطح مشترك توسط دو و يا چند واحد مسكوني و يا خدماتي كه قابليت استفاده مشترك داشته باشد.

سطح زيربنا در طبقه همكف (سطح اشغال) : عبارتست از قسمتي از سطح هر پلاك زمين كه جهت احداث ساختمان در طبقه همكف (پلاك) اختصاص داده شده است.

سطح زيربنا در كل طبقات : جمع كل مساحت طبقات ساختمان با احتساب ديوارهاي خارجي.

فضاي باز مسكوني : فضاي باز مسكوني بخشي از عرصه يك پلاك مسكوني است كه داراي نقش اجتماعي بوده و استقرار هيچ يك از عملكردهاي يك واحد مسكوني مانند پاركينگ، سرويس بهداشتي، راه‌پله (به جز پله فرار)، رمپ پاركينگ و هر نوع حجمي كه منجر به كاهش سطح تعيين شده آن بشود مجاز نمي‌باشد. ايجاد فضاي سبز، باغچه و محوطه گل‌كاري در آن بلامانع است.

ارتفاع ساختمان : فاصله عمودي آخرين نقطه سقف تا كد ارتفاعي متوسط خيابان يا معبر مجاور قطعه زمين مربوطه ارتفاع تعريف مي‌شود.

نماي ساختمان : نماي ساختمان عبارتست از كليه سطوح خارجي ساختمان كه مشرف به فضاهاي باز، حياط‌هاي اصلي، فرعي يا خلوت همان ساختمان يا مشرف به فضاهاي باز مربوط به گذرگاه و خيابان عمومي مي‌باشند. سطح نما بايستي از انواع سنگ، سيمان‌كاري سفيد و غيره و آجرنما پوشانده شود. صدور پايان‌كار بعد از اتمام عمليات ساختماني اعم از قسمتهاي داخلي و كليه نماهاي ساختمان امكانپذير مي‌باشد.

1- نماي اصلي ساختمان: نماي اصلي ساختمان عبارتست از نمايي كه مشرف به خيابان يا حياط مي‌باشد.

2- نماي فرعي يا جانبي ساختمان: نماي فرعي ساختمان عبارتست از نمايي كه مشرف به حياط‌هاي فرعي، جانبي يا حياط خلوت است. اندود سيمان در نماي فرعي بلامانع است.


بالكن : سطح سرپوشيده در طبقات فوقاني كه حداقل يك طرف آن باز باشد و زير آن به وسيله فضاي بسته اشغال نگرديده باشد.

تراس : سطح بناي غيرمسقف به غير از پشت بام تراس ناميده مي‌شود.

حياط خلوت، پاسيو، نورگير : فضاي غيرمسقف يا با سقف شفاف كه خارج از ساير فضاهاي ساختماني قرار گيرد و از آن فقط براي نورگيري و تهويه مورد استفاده قرار گيرد. از اينگونه فضاها جهت گل‌كاري نيز مي‌توان استفاده كرد.

تعمير اساسي : هرگونه عمليات ساختماني كه به تغيير در سازه ساختمان و يا طرح معماري آن بيانجامد چه در داخل یا خارج ساختمان جهت تکمیل و گسترش آن تعمير اساسي شمرده مي‌شود.

تراكم پايه : حداقل تراكم مجازي است كه هر زمين مي‌تواند بدون پرداخت حق تعديل تراكم داشته باشد.

حداكثر تراكم مجاز : حداكثر تراكمي است كه هر زمين با توجه به ويژگيهاي خود، شامل ابعاد قطعه، معابر همجوار، تأمين سرانه فضاي باز مورد نياز، رعايت سقف جمعيت‌پذيري واحد تقسيمات شهري (با پرداخت حق تعديل تراكم) مي‌تواند بپذيرد.

حق تعديل تراكم : ما به ازايي است كه براي استفاده از تراكم حداكثر مجاز (بيشتر از تراكم پايه، تا حد تراكم حداكثر مجاز) مي‌بايد پرداخت شود.

حق تعيين كاربري : عبارت از ما به ازايي است كه به هنگام انتخاب كاربريهاي تجاري و انتفاعي در مناطقي كه مجاز است، بايد پرداخت شود.


 
 محتوای 3

راهنمای استفاده از سیستم یکپارچه شهرسازی برای مهندسین محترم عضو سازمان نظام مهندسی: 


1) جهت استفاده از سیستم ابتدا باید نرم¬افزار Silverlight را برروی رایانه خود نصب نمایید. برای دانلود نرم افزار مذکور از تارنمای مایکروسافت به آدرس https://www.microsoft.com/silverlight استفاده فرمایید. 

2) برای اجرای سیستم شهرسازی باید از مرورگر اینترنت اکسپلورر (Internet Explorer) استفاده نمایید. 

3) به تارنمای سیستم یکپارچه شهرسازی در آدرس http://esup.tabriz.ir  مراجعه نموده و تنظیمات ذیل را در مرورگر اکسپلورر اعمال نمایید

 

4)  وارد سیستم شوید. 

  
5) جهت ورود به سیستم اطلاعات زیر را وارد نمایید:  
 
  • نام کاربری:     شماره عضویت
  • کلمه عبور:     کلمه عبور یکی از  4  گزینه روبرو می باشد:       1) 10 عدد صفر     2) کد ملی      3) شماره شناسنامه 4) بدون رمز (خالی)
  • شناسه:       قسمت شناسه خالی گذاشته


 
*در صورت بروز مشکل و عدم ورود به سیستم و خطای نام کاربری و کلمه عبور با قسمت انفورماتیک سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تماس حاصل نمایید. 

 


6) ابتدا بروی آیکون خود اظهاری کلیک نموده و سپس کلید ویرایش را انتخاب نمایید. 

 


 
7) تمامی فیلدهای موجود در هر چهار برگ ( مشخصات فردی – مشخصات تحصیلی – مشخصات تماس ) را تکمیل و اسکن تصاویر با کیفیت حداقل 100 کیلوبایت بارگزاری نمایید و در پایان کلید ذخیره را کلیک کنید. 

 


8) پس از تکمیل کلیه فیلد ها و ذخیره نمودن آنها به معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز مراجعه نموده و پس از احراز هویت و مهر امضا نمودن فرم مشخصات تکمیل شده در قسمت خود اظهاری و فرم تعهد چاپ شده از سیستم، سامانه برای شما فعال خواهد شد.


* در صورت بروز مشکل و عدم ورود به سیستم و خطای نام کاربری و کلمه عبور با واحد امور مهندسین معاونت شهرسازی و معماری به شماره 34793363 داخلی 6 تماس حاصل نمایید.