دکتر ایرج شهین باهر
شهردار کلانشهر تبریز 
 
 
 دکتر محمد عزتی
معاون شهرسازی ومعماری
 
 شهرسازی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Print RSS